η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Παρέμβαση για το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Ναυπλίου

Εισαγωγή

Πριν από τέσσερα χρόνια, η δημοτική αρχή υπέγραψε σύμβαση για την εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου μας. (2003 ανάθεση. 8-12-04 παράδοση της πρώτης φάσης. 23-12-05 ορίστηκε ο επιβλέποντας. 12-1-06 εντολή για β΄ φάση).

Τον Σεπτέμβριο του 2006, έστω και προεκλογικά, για πρώτη φορά τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση η συγκεκριμένη μελέτη, η οποία έχει ως σκοπό της τον «καθορισμό των κατευθυντήριων αρχών, των όρων, των διαδικασιών και των μορφών πολεοδομικού σχεδιασμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της πόλης και οικισμών του Δήμου μας». Όλο αυτό το διάστημα, αλλά και από τον περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, θεωρούμε ότι αυτή η τόσο καθοριστικής σημασίας για το μέλλον του Δήμου διαδικασία, ελάχιστα απασχόλησε την Δημοτική Αρχή, ενώ με ευθύνη της ίδιας, το υπό διαμόρφωση σχέδιο δεν τέθηκε σε δημόσιο διάλογο με τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς, παρότι αυτό θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το μέλλον της πόλης για τα επόμενα 10-15 χρόνια.

Με αυτά τα δεδομένα θεωρούμε καθήκον μας να θέσουμε στον δημόσιο διάλογο μια σειρά απόψεις και προτάσεις. Σκοπός μας είναι να συμβάλλουμε από την πλευρά μας στην διατύπωση μιας πολιτικής, στην κατεύθυνση της προστασίας, ανάδειξης και περιβαλλοντικής αναβάθμισης ολόκληρης της πόλης και των οικισμών, των πολιτιστικών πόλων της και του παραδοσιακού της πυρήνα. Παράλληλα όμως, πρόθεσή μας είναι στο πλαίσιο αυτού του σχεδιασμού, να τεθούν οι προϋποθέσεις για να εξασφαλιστεί ο αναγκαίος κοινωνικός εξοπλισμός, οι τεχνικές υποδομές και όλες οι θεσμικές δυνατότητες για την ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων του Δήμου μας με ασφάλεια, αποτελεσματικότητα και με τις λιγότερες δυνατές επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.

Ναύπλιο- Οργάνωση της σύγχρονης πόλης – Προστασία του ιστορικού πυρήνα. Επαναδιαπραγμάτευση και επαναπροσδιορισμός των όρων που αφορούν το ήδη δομημένο περιβάλλον- Αναπλάσεις

Στρατηγικής σημασίας απόφαση, που πρέπει να ληφθεί κατά την σύνταξη του Γ.Π.Σ. του Δήμου, είναι η επαναδιαπραγμάτευση και ο επαναπροσδιορισμός των όρων που αφορούν το ήδη δομημένο περιβάλλον. Μια σειρά ζητήματα που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή των μέχρι σήμερα θεσμοθετημένων σχεδίων, όπως:

Η σχεδόν παντελής έλλειψη κοινοχρήστων χώρων στις πιο πυκνοδομημένες περιοχές της πόλης και ιδιαίτερα την περιοχή του Ν. Βυζαντίου.

Οι τροποποιήσεις του σχεδίου και η ταυτόχρονη κατάργηση κοινόχρηστων χώρων και χώρων για την υποδοχή κοινωνικών υποδομών (σχολείου, πολιτιστικού κέντρου κ.α.)

Η αδυναμία ολοκλήρωσης της διάνοιξης μεγάλου μέρους του οδικού δικτύου της πόλης και η τεράστια καθυστέρηση την κατασκευής των αναγκαίων έργων υποδομής για την προστασία της πόλης (αντιπλημμυρική προστασία).

Οι σχετικά μεγάλες πυκνότητες δόμησης και η υποβάθμιση των όρων διαβίωσης σε συγκεκριμένα τμήματα της πόληςκαθιστούν αναγκαία κατά την γνώμη μας, την πρόβλεψη και διατύπωση από το Γ.Π.Σ. μιας σειράς κατευθύνσεων, μέτρων, παρεμβάσεων και διαδικασιών πολεοδομικού, κοινωνικού, οικονομικού, οικιστικού και ειδικού αρχιτεκτονικού χαρακτήρα. Για να γίνουν τα παραπάνω, καταρχήν πρέπει στα πλαίσια του Γ.Π.Σ. να εντοπιστούν και να αναλυθούν λεπτομερειακά όσα πιο πάνω αναφέραμε. Τέλος, με την δεδομένη τεκμηρίωση, να ορισθεί το σύνολο της πόλης που έχει ενταχθεί σε σχέδιο πριν το 1985 ως «Περιοχή υπό Ανάπλαση». Θεωρούμε ότι η πρόβλεψη των παραπάνω στο Γ.Π.Σ., μπορεί να παίξει ένα κρίσιμο ρόλο στο μέλλον και να ανοίξει μια σειρά δυνατότητες πραγματικής βελτίωσης των όρων διαβίωσης στην πόλη (σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 8-17 του νόμου 2508/97). (Πρόνοια, Ν. Βυζάντιο)

Ιστορικό κέντρο

Έχουν επισημανθεί κατά καιρούς μια σειρά ζητήματα με το κηρυγμένο παραδοσιακό τμήμα της πόλης. Καταρχήν θεωρούμε ότι πρέπει πριν διατυπωθεί οποιαδήποτε συγκεκριμένη πρόταση, να ολοκληρωθούν οι τέσσερεις ανατεθειμένες από τον Δήμο μελέτες με θέμα το συγκοινωνιακό, τις χρήσεις γης, την καθημερινότητα και οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν την βάση για την περαιτέρω διαδικασία. Κάτι τέτοιο εξάλλου είναι και στη λογική της σύνταξης του Γ.Π.Σ.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, ο πυρήνας των κατευθύνσεων που πρέπει να θέσει το ΓΠΣ, είναι η περαιτέρω ενίσχυση και η παροχή κινήτρων για την διατήρηση της κατοικίας στην παλιά πόλη.

Παράλληλα, πρέπει να επικαιροποιηθεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας της πόλης, με βάση τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και κοινωνικές συνήθειες και βέβαια ενσωματώνοντας την εμπειρία από την 15χρονη εφαρμογή του από τις υπηρεσίες. Είτε το θέλουμε είτε όχι, πρέπει να δεχθούμε ότι έχουν πάψει να υπάρχουν «γαλακτοπωλεία» και «καταστήματα χωρίς ενισχυτή του ήχου».

Στα πλαίσια του Γ.Π.Σ., πρέπει να καθοριστούν οι δυνατότητες ένταξης του προγράμματος «Κοιτίδα» στους θεσμοθετημένους μηχανισμούς προστασίας και τεκμηρίωσης του ιστορικού κέντρου.

Πρέπει μέσα από το Γ.Π.Σ. να τονιστεί ότι προστασία του ιστορικού κέντρου χωρίς την επιτόπου λειτουργία, επαρκώς στελεχωμένης, Αρχαιολογικής Υπηρεσίας δεν είναι εφικτή. Με αυτή την έννοια πρέπει να τεθεί ως στόχος του Γ.Π.Σ. η λειτουργία αρχαιολογικής υπηρεσίας στην πόλη.

Νέες εντάξεις στο σχέδιο πόλης- Οργάνωση των οικισμών

Όπως προκύπτει από τα δεδομένα και την ανάλυση που έγινε από τον μελετητή δεν δικαιολογούνται, οι προτεινόμενες από τον ίδιο, επεκτάσεις του ήδη εγκεκριμένου σχεδίου.

Οι εκτεταμένες επεκτάσεις θέτουν σε δεινή θέση το Δήμο, με το υψηλό κόστος των τεχνικών και κοινωνικών υποδομών που προκύπτουν στις νεοεντασσόμενες περιοχές (οι εισφορές σε χρήμα σπάνια καλύπτουν το κόστος δημιουργίας των δρόμων με δίκτυα ύδρευσης – αποχέτευσης – ομβρίων και συνήθως υπολείπονται σημαντικά) και με το υψηλό κόστος των πολεοδομικών μελετών. Παράλληλα οι αλόγιστες επεκτάσεις αποτελούν μια πολύ σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Για τους παραπάνω λόγους είμαστε πολύ επιφυλακτικοί στις προτεινόμενες επεκτάσεις του Σχεδίου Πόλης και μάλιστα γινόμαστε ακόμη επιφυλακτικότεροι διαπιστώνοντας ότι οι περισσότερες υπό ένταξη ή προτεινόμενες για ένταξη περιοχές βρίσκονται σε γεωλογικά ακατάλληλα εδάφη, σύμφωνα με την ίδια την μελέτη.

Καραθώνα

Στεκόμαστε κατ’ αρχήν θετικά στον προτεινόμενο καθορισμό της Καραθώνας ως «Περιοχή Ειδικής Προστασίας». Θεωρούμε επιβεβλημένη όμως την αποσαφήνιση της προτεινόμενης «Αξιοποίησης της ιδιοκτησίας ΕΟΤ- ΕΤΑ».

 

Η Καραθώνα αποτελεί την μοναδική ελεύθερη παραλία για τους κάτοικους και τους επισκέπτες. Πρέπει να διαφυλάξουμε την μέχρι σήμερα λειτουργία της, ως χώρου αναψυχής και αστικής εκτόνωσης και να σεβαστούμε την φυσική μορφή του τοπίου. Παράλληλα, θεωρούμε ότι οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τουλάχιστον σε επίπεδο βασικών κτιριακών εγκαταστάσεων, επαρκούν για τις παραπάνω λειτουργίες. Έχουμε εξηγήσει τις επιπτώσεις από την κατασκευή μίας ξενοδοχειακής εγκατάστασης «μαμούθ» και ξεκαθαρίζουμε ότι αρνούμαστε οποιαδήποτε «αξιοποίηση» με την μορφή ανοικοδόμησης διάσπαρτων εγκαταστάσεων σταθερού παραθερισμού στην Καραθώνα.

 

Προτείνουμε τον καθορισμό αυστηρών περιορισμών και όρων δόμησης (απαγόρευση κατάτμησης, σχεδόν μηδενικό συντελεστή δόμησης, κατασκευή των εγκαταστάσεων με υλικά φιλικά στο περιβάλλον).

Χώρος υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων

Η χωροθέτηση περιοχής υποδοχής παραγωγικών δραστηριοτήτων είναι κατά την εκτίμησή μας αναγκαία. Θεωρούμε όμως ότι η επιλογή της προτεινόμενης θέσης πρέπει να επανεκτιμηθεί με κριτήριο την αποφυγή της περαιτέρω αύξησης της ήδη δομημένης γης, αλλά και την κατά το δυνατό μεγαλύτερη ενσωμάτωση ήδη εγκατεστημένων παραγωγικών δραστηριοτήτων στην κατεύθυνση ενός πιο «συμπαγούς» οικιστικού συνόλου.

 

Παράλληλα, πρέπει να προβλεφθούν μεταβατικές διατάξεις για τις ήδη λειτουργούσες παραγωγικές μονάδες ή και δυνατότητες να μην μετακινηθούν ορισμένες από αυτές με θέσπιση ειδικών όρων και προϋποθέσεων για την λειτουργία τους στην θέση που βρίσκονται σήμερα.

 

Πρέπει επίσης να εξεταστεί και να προταθεί από τον μελετητή ο τρόπος πολεοδομικής ενεργοποίησης του χώρου υποδοχής.

Γενικότερες παρεμβάσεις: Κυκλοφοριακό- Θέσεις στάθμευσης- Βόρεια Περιφερειακή οδός – Οι Αγ. Ανδριανού και Ασκληπιού ως νέες είσοδοι της πόλης

Τον τελευταίο καιρό έχει ανοίξει, μέσω του τύπου, ένας διάλογος για την διαχείριση του οξυμένου προβλήματος της στάθμευσης. Από τον διάλογο αυτό, που κατά την γνώμη μας προλειαίνει το έδαφος για την μίσθωση σε ιδιωτική εταιρία απουσιάζει η πιο απλή και ορθολογική προϋπόθεση: Οποιαδήποτε παρέμβαση ρύθμισης και ελέγχου της στάθμευσης προϋποθέτει την μελέτη του συγκοινωνιακού προβλήματος της πόλης συνολικά. και εκμετάλλευση τμήματος του λιμανιού,

 

Με τα σημερινά δεδομένα και τις πρόσφατες μεταβολές του υπεραστικού οδικού δικτύου (επέκταση του δρόμου διασύνδεσης των αρχαιολογικών χώρων στον Εξώστη), αλλά και τον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής της περιοχής μας, αποτελεί κρίσιμο εργαλείο για την λήψη αποφάσεων η προηγούμενη ανάθεση και υλοποίηση συγκοινωνιακής μελέτης για την πόλη.

 

Στα πλαίσια αυτής της μελέτης μπορούν και πρέπει να τεθούν και να τεκμηριωθούν μέτρα και παρεμβάσεις για:

 

– Προώθηση των εναλλακτικών μεταφορών στην πόλη, με έμφαση τις μαζικές μεταφορές (mini bus) και το ποδήλατο.

 

– Καθορισμό ως στόχου του ΓΠΣ, τη διασύνδεση και επέκταση του προαστιακού σιδηροδρόμου μέχρι το Ναύπλιο.

 

– Προτάσεις και ανάλυση για την διασπορά των κοινωνικών υποδομών (σχολεία, κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών κλπ), και των χώρων εξυπηρέτησης των καθημερινών κοινωνικών λειτουργιών (ψυχαγωγία, εμπόριο κλπ), με σκοπό την μείωση της χρήσης του Ι.Χ. και την λειτουργία της γειτονιάς.

 

– Καθορισμό ως στόχου του ΓΠΣ, τη σύνταξη μελέτης για τον καθορισμό προδιαγραφών κατασκευής των κοινόχρηστων χώρων, με έμφαση στην εξυπηρέτηση του πεζού, του ποδηλάτη και βέβαια των μέσων μαζικής μεταφοράς.

 

– Να εκτιμηθούν και να αντιμετωπιστούν όλες οι πιθανές παρενέργειες από τον κυκλοφοριακό φόρτο που πρέπει να αναλάβει, κυρίως η οδός Αγ. Ανδριανού και ο Κόμβος του «Κύκνου», μετά την λειτουργία και του τελευταίου τμήματος του δρόμου διασύνδεσης αρχαιολογικών χώρων.

 

– Να επανεξεταστεί η υλοποίηση της οδού ενοποίησης δρόμου Αρχαιολογικών Χώρων με τον δρόμο Ναυπλίου Άργους, στο ύψος του Αρχ. Χώρου της Τίρυνθας. Το έργο αυτό, για το οποίο η Ν.Α. Αργολίδας διαθέτει μελέτη, μπορεί αποτελέσει μια εναλλακτική λύση στις ενδεχόμενες παρενέργειες για την πόλη, που εκτιμήσαμε προηγουμένως.

 

– Αντιμετωπίζουμε με μεγάλη επιφύλαξη την προτεινόμενη από το ΓΠΣ χάραξη του νέου βόρειου περιφερειακού δρόμου της πόλης. Η οδός αυτή προτείνεται από τον μελετητή, να διέλθει από την βόρεια πλευρά του λόφου του Προφ. Ηλία και να ενώσει την οδό Άργους με την οδό Αγ. Ανδριανού. Καταρχήν, εκτιμάμε ότι είναι αδύνατο να υλοποιηθεί αυτός ο δρόμος, διότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων του δήμου μας. Επιπρόσθετα, και με το δεδομένο ότι χαράσσετε παράλληλα με το υδατόρεμα «Ραμαντάνι», θεωρούμε ότι και από περιβαλλοντικής σκοπιάς η επιλογή αυτή είναι άστοχη.

Κοινωνικές και Τεχνικές Υποδομές- Διοικητικό Κέντρο- Εκπαίδευση- Αθλητισμός- Νεκροταφείο- Οικόπεδο Κύκνου- Περιαστικό Πράσινο- Λιμάνι

Πρέπει να τεθούν ως στόχοι του ΓΠΣ ή να προβλεφθούν κατά την σύνταξή του τα εξής:

 

– Η διαχείριση των υδατορεμάτων Πυργιώτικο και Ραμαντάνι και η μελέτη και κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας στην ανατολική και νοτιοανατολική πλευρά του Δήμου.

 

– Η πρόβλεψη για την χωροθέτηση Διοικητικού Κέντρου, νέου Σταθμού Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, χώρων υποδοχής Κέντρων Υγείας και Λυκείου, με στόχευση οι χωροθετήσεις αυτές να γίνουν σε οικόπεδα που ανήκουν στο Ελληνικό Δημόσιο. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατή η διεκδίκηση αυτών των χώρων από τον Δήμο, ενώ ταυτόχρονα ακυρώνονται οι μεθοδεύσεις εκποίησης από το Δημόσιο αυτών των οικοπέδων με σκοπό την ανοικοδόμηση.

 

– Πρέπει να τεθεί ως στόχος του ΓΠΣ η εξασφάλιση χώρου για ένα δημοτικό σχολείο ανά γειτονιά.

 

– Θεωρούμε αναγκαία την επέκταση των υφιστάμενων αθλητικών υποδομών. Αυτό μπορεί να γίνει τόσο με την επέκταση της εγκατάστασης στον Πρ. Ηλία όσο και την χωροθέτηση μικρών αθλητικών πυρήνων με στόχευση να μπορεί σχεδόν κάθε γειτονιά της πόλης να διαθέτει μια μικρή αθλητική εγκατάσταση (Γήπεδο Μπάσκετ και ποδόσφαιρο 5Χ5).

 

– Θεωρούμε απαράδεκτη την προτεινόμενη στο ΓΠΣ χωροθέτηση του Νεκροταφείου. Μας είναι αδιανόητη η επιλογή να χωροθετηθεί το νεκροταφείο σε τόσο μεγάλη απόσταση από την πόλη, εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου και μάλιστα σε επαφή με το ρέμα Ραμαντάνι. Θεωρούμε ότι πρέπει, αφού διερευνηθεί η δυνατότητα έστω και περιορισμένων επεκτάσεων στα υφιστάμενα νεκροταφεία και στην συνέχεια να υποδειχτεί μία έκταση προσιτή στην πόλη, έστω και αν αυτή πρέπει να απαλλοτριωθεί.

 

– Με βάση το προτεινόμενο από τον μελετητή σχέδιο προβλέπεται η χωροθέτηση Πολιτιστικού – Θεματικού Πάρκου στο χώρο που βρισκόταν το ήδη κατεδαφισμένο εργοστάσιο του Κύκνου. Κάτι τέτοιο θεωρούμε ότι βρίσκεται σε θετική κατεύθυνση και προτείνουμε ολόκληρο το εναπομένων οικόπεδο να καταστεί κοινόχρηστος χώρος και χώρος εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας. Για να συντελεστεί όμως ο σχεδιασμός πρέπει άμεσα να κηρυχθεί αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών για το συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο.

 

– Απουσιάζει από την κατατεθειμένη πρόταση, η πρόβλεψη για την δημιουργία στην περίμετρο του πολεοδομικού συγκροτήματος του Ναυπλίου, μιας εκτεταμένης ελεύθερης ζώνης Περιαστικού Πρασίνου.

 

– Μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη ενός άλλου πόλου στην πόλη του Ναυπλίου, για να «αναπνεύσει» του ιστορικό κέντρο.

 

– Βλέπουμε την προοπτική του στρατοπέδου ως ένα χώρο πράσινου και πολιτισμού και όχι οικοπεδοποίησης, εκτός από το τμήμα του σημερινού πεδίου οδήγησης με ένταξη.

 

– Εάν θέλουμε να εντάξουμε την περιοχή του Αγ Ιωάννη στο Σχέδιο πρέπει να παρέμβουμε άμεσα στο Κ.Α.Σ. για εξαίρεση από την Β Ζώνη Παλαμηδίου και μετά για ένταξη.

 

– Πρέπει να τεθεί ως στόχος του ΓΠΣ, η εγκατάσταση δικτύων υποστήριξης και ανάπτυξης της ευρυζωνικής τεχνολογίας (γρήγορο internet)

 

– Πρέπει επίσης να τεθεί ως στόχος του ΓΠΣ, η διασύνδεση της πόλης και των παραγωγικών δραστηριοτήτων της, με το «Δίκτυο του Φυσικού Αερίου»

 

– Είναι επιβεβλημένη η πρόβλεψη στο ΓΠΣ της εγκατάστασης ενός συστήματος πυρασφάλειας εντός του πολεοδομικού ιστού και του περιαστικού πράσινου (Πρ. Ηλία, Παλαμήδι, γύρω Αρβανιτιάς, Αρβανιτιά – Καραθώνα, Μακρυβούνι) κ.λπ

 

– Τέλος, πρέπει να κατοχυρωθεί ο Τουριστικός και Εμπορικός χαρακτήρας του Λιμανιού της πόλης. Θεωρούμε ότι μπορεί, οι συγκρούσεις που προκύπτουν από τις δύο χρήσεις να αντιμετωπιστούν με τον καθορισμό όρων και ρυθμίσεων λειτουργίας. Υπάρχουν διεθνώς, επιτυχημένα παραδείγματα καθορισμού τέτοιων ρυθμίσεων και τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν μια βάση για να μελετήσουμε την δική μας περίπτωση. Θέλουμε την ενίσχυση του ρόλου του λιμανιού της πόλης και το βλέπουμε ως πυλώνα για την ενίσχυση συνολικά της οικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

Κλείνοντας…

Κλείνοντας θέλουμε να επισημάνουμε για άλλη μια φορά, ότι διαπιστώνουμε πως τα ζητήματα του σχεδιασμού, δεν κατέχουν την αντίστοιχη με την σημασία τους προβολή και σημασία για την Δημοτική Αρχή.

 

Επιμένουμε ότι πρέπει να διεξαχθεί ένας μεγάλης κλίμακας δημόσιος διάλογος, σε κάθε γειτονιά και κάθε οικισμό του Δήμου μας.

 

Θέση μας είναι η κατάστρωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης στη βάση της αποτροπής της προοπτικής μετατροπής της πόλης μας σε ένα Μητροπολιτικό Προάστιο. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε με κάθε δυνατό τρόπο αυτό που και προεκλογικά είχαμε διακηρύξει. Παλεύουμε για μια ανθρώπινη πόλη, μια πόλη που αξίζει να ζεις.

 

Θεωρούμε παράλληλα ότι το Γ.Π.Σ. του Δήμου Ναυπλίου, είναι μια υπόθεση που ξεπερνάει τα διοικητικά όρια του Δήμου μας και ως εκ τούτου πρέπει να αποτελέσει θέμα συζήτησης και με όλους τους Δήμους του Αργολικού Πεδίου και κύρια με τον άλλο μεγάλο δήμο του Νομού.

 

Η μέχρι σήμερα εξέλιξη και σύνταξη των ΓΠΣ και ΣΧΟΑΑΠ των υπόλοιπων Δήμων της ευρύτερης περιοχής, κατά την εκτίμησή μας, καταδεικνύει ότι ο ευρύτερος σχεδιασμός γίνεται αποσπασματικά και χωρίς τις αναγκαίες συνεννοήσεις, κοινές πρωτοβουλίες και συνθετικές προσπάθειες για τον ορθολογικότερο σχεδιασμό του τόπου μας. Αυτό καθιστά αναγκαίο να διεκδικήσουμε την σύσταση του Ν.Π.Δ.Δ. που θα παρακολουθεί την εφαρμογή και την ιεράρχηση των επιλογών των Γ.Π.Σ. και Σ.Χ.Ο.Α.Α.Π.

 

Πάνω από όλα όμως εκτιμούμε πως παράλληλα με όλα τα παραπάνω, πρέπει να ανοίξει μία ουσιαστική συζήτηση, για την δρομολόγηση μιας από κοινού προσπάθειας σχεδιασμού του συνόλου της Γεωγραφικής, Οικονομικής και Κοινωνικής Ενότητας του Αργολικού Πεδίου, διεκδικώντας την συνολική αντιμετώπισή του, στα πλαίσια ενός Ρυθμιστικού Σχεδίου.

Άλλη Πρόταση 17-7-2007

Advertisements

4 Σχόλια»

  nafpliotis wrote @

Μπράβο παιδιά! Σπάνια γίνονται δημόσια τέτοιες τοποθετήσεις για τόσο σύνθετα θέματα, που πολύ απο εμάς θεωρούμε μόνο, ότι έχουν να κάνουν με το πόσο θα χτίσουμε στο οικοπεδάκι μας.

  nikos wrote @

η λαίλαπα της Αθήνας είναι προ των πυλών της πόλης μας, και δυστυχώς η «δημοτική αρχή» δεν μπορεί να λύσει ούτε τα στοιχειώδη. Η παρέμβαση των πολιτών είναι επιβεβλημένη. Η πρωτοβουλία για δημόσιο διάλογο για το ΓΠΣ πρέπει να πάρει μεγάλη έκταση, ακόμη και μέσα στο καλοκαίρι. Πρέπει όλος ο κόσμος να μάθει τι «κανονίζουν» κάποιοι για το μέλλον του, το μέλλον της πόλης που ζει.
Αν δεν θέλουμε να γίνουμε οικοπεδάκια κάποιων αθηναίων εργολαβοτσιφλικάδων.

  ΓΚΡΙΝΙΑΣ wrote @

Πολυ ωραία όλα αυτά ρε παιδιά, αλλά δεν μας λέτε ένα βασικό. Ποιός είναι ο μελετητής. Είναι ο Μαραβέας ή κάνω λάθος. Δεν είναι αυτός που μελέτησε τη δημοτική αγορά Ναυπλίου, τα πήρε, αλλά το έργο δεν έγινε. Δεν είναι αυτός που μελέτησε το Συνεδριακό που ποτέ δεν έγινε. Δεν μελέτησε την επέκταση σχεδίου στην Αγία Παρασκευή που ποτέ δεν του είχε ανατεθεί και πληρώθηκε γι΄αυτό χωρίς ποτέ να γίνει η επέκταση.; Οτι και να πείτε αυτός έχει το μαχαίρι αυτός και το πεπόνι. Αυτός καθορίζει που θα επεκταθεί η πόλη και πού όχι. Ποιός θα γίνει πλούσιος και ποιός όχι. Ακόμα και επέκταση του σχεδίου του Ναυπλίου σε άλλο Δήμο αποφάσισε. Οσο ωραία και να τα λέτε, τίποτα δεν γίνεται με τέτοιους μελετητές και με όλους αυτούς που τον περιστοιχίζουν. Τους δημοτικούς συμβούλους και τους ιδιοκτήτες των αγρών που μπαίνουν στο σχέδιο εννοώ. Αυτούς που θέλουν συντελεστή μεγαλύτερο από αυτό που προβλέπει το ΓΠΣ.

  cgp wrote @

κατ’ αρχας συγχαρητήρια γιά το blog !!!!!!!!!

Τωρα σχετικά με τις επεκτάσεις, σας παρακαλώ να μας ενημερώνετε, διότι ειδικά γιά εμας που μενουμε εκτός Ναυπλίου, η πληροφόρηση είναι δύσκολη και πολλές φορές μπερδεμένη.

Θα περίμενε κανείς η Δημοτική αρχή να είχε ειδική σελίδα που να ενημερώνει γιά τις εξελίξεις ( όποιες και αν είναι αυτές).

Το θέμα της μετατροπής των αγρών σε οικόπεδα είναι πολύ σοβαρό κια με μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο.

Το να βρεθεί κοινός τόπος σε τόσα αντικρουόμενα συμφέροντα είναι πολύ δύσκολο, αλλά τουλαχιστον η υπαρξη αυτού του blog, διευκολύνει τη επικοινωνία.

ΜΠΡΑΒΟ !!!!!!!!!!!!


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: