η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Αγροτική ανάπτυξη νομού Αργολίδας 2007-2013. Μήπως ο διάλογος πρέπει να είναι πιό ουσιαστικός;

 Παρουσιάζουμε την  εισήγηση στη σύσκεψη της Nομαρχιακής Aυτοδιοίκησης Αργολίδας

με όλους τους δήμους του νομού του Αντινομάρχη κ. Β. Νίκα για τον

«Eθνικό στρατηγικό σχεδιασμό αγροτικής ανάπτυξης 2007-2013»

Ας κατατεθούν και άλλες σκέψεις και προτάσεις.

Ας ανοίξει ένας ουσιαστικός διάλογος για το αγροτικό μέλλον του νομού.

19/3/2008

 Στη σημερινή μας συνάντηση θα ήταν ωφέλιμο πέρα από όλα τα υπόλοιπα θέματα που θα τεθούν προς συζήτηση να πω μερικά πράγματα για το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 το οποίο αφορά πρωταρχικά τα τοπικά επίπεδα διοίκησης όπως οι Δήμοι γιατί ξεκινώντας μόνο από εκεί μπορούμε να δούμε τις πραγματικές ανάγκες και από τη Νομαρχία περαιτέρω όσον αφορά την ομαλή λειτουργικότητα του προγράμματος στις διαδημοτικές συνεργασίες που θα προκύψουν με τη χρήση του προγράμματος αυτού.

          Ο «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» ήταν μεγάλος συνεταιριστής και το πρόγραμμα πήρε την ονομασία του σε ένδειξη αναγνώρισης της συμβολής του μεγάλου συνεταιριστή ηγέτη στην αγροτική ανάπτυξη της χώρας και στη δημιουργία και ενδυνάμωση του συνεταιριστικού μας κινήματος.

          Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 παρέχει μία σημαντική ευκαιρία στην ανάπτυξη, στην απασχόληση και στην αειφόρο ανάπτυξη του αγροτικού τομέα μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ), έχοντας συνολικό προϋπολογισμό ύψους είναι 9 δις Ευρώ (6 δις δημόσια δαπάνη και 3 δις ιδιωτικές επενδύσεις)

          Το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης διαμορφώθηκε με γνώμονα την εθνική πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, όπως αυτή εκφράζεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 καθώς και με τις προτεραιότητες του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση 2005-2008 στο πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής Λισσαβόνας.

Στο υποβαλλόμενο ΕΣΣΑ έχει ενσωματωθεί η στρατηγική και η αντιμετώπιση των καταστροφών από τις πυρκαγιές του θέρους 2007 και η ανασυγκρότηση των πληγέντων αγροτικών περιοχών.

          Η Μελλοντική Πολιτική Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 για την Ελλάδα θα εστιαστεί σε 3 βασικούς άξονες:

  • 1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της γεωργίας – δασοκομίας -αγροδιατροφικού τομέα
  • 2. Βελτίωση του περιβάλλοντος και του τοπίου
  • 3. Βελτίωση της ποιότητας ζωής και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας συνεπικουρούμενοι με έναν 4ο οριζόντιο άξονα (LEADER) ο οποίος θα προσφέρει τη δυνατότητα για την εφαρμογή τοπικών προσεγγίσεων, από τη βάση προς τη κορυφή της αγροτικής ανάπτυξης.

α. Αρχικά η χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε άξονα θα έχει ως εξής:

ΑΞΟΝΑΣ 1 44,8% κοινοτική συμμετοχή
ΑΞΟΝΑΣ 2 35,7% κοινοτική συμμετοχή
ΑΞΟΝΑΣ 3 19,5% κοινοτική συμμετοχή

 

 

 

 

          Όσον αφορά τον οριζόντιο Άξονα 4 LEADER θα έχει ενδεικτικά μία συνολική βαρύτητα ως προς την κοινοτική συμμετοχή 6,1% και συμμετέχει στους Άξονες με τις ακόλουθες αναλογίες:

ΑΞΟΝΑΣ 1 0,8% κοινοτική συμμετοχή
ΑΞΟΝΑΣ 2 0% κοινοτική συμμετοχή
ΑΞΟΝΑΣ 3 5,3% κοινοτική συμμετοχή

 

 

 

 

                                                                                    

                 Οι προτεινόμενες ομάδες μέτρων θα είναι ευθυγραμμισμένες με το διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο στρατηγικών για την Αγροτική Ανάπτυξη και θα λαμβάνουν υπόψη την ανάγκη συμπληρωματικότητας των δράσεων με εκείνες των άλλων διαρθρωτικών ταμείων(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ) και (ΤΣ) καθώς και άλλες δράσεις του ΕΤΑ.

 

Άξονας 1: Το Στρατηγικό πλαίσιο του άξονα 1 σχετίζεται με την ανταγωνιστικότητα της γεωργίας και της δασοκομίας.

 

Άξονας 2: Το Στρατηγικό πλαίσιο του άξονα 2 σχετίζεται με την βελτίωση του περιβάλλοντος, την αειφόρο διαχείριση των φυσικών πόρων και την αύξηση της ελκυστικότητας της υπαίθρου.

 

Άξονας 3: Στον άξονα 3 στον οποίο θα επικεντρωθούμε σήμερα σχετίζεται με την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας.

 

Άξονας 4: Προσέγγιση LEADER αφορά στην προώθηση όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων στις οποίες στηρίζεται το τοπικό παραγωγικό σύστημα, με την ¨εκ των κάτω¨ προσέγγιση αφού προϋποθέτει σχεδιασμό και κινητοποίηση των τοπικών φορέων και του τοπικού πληθυσμού.

 

                   Όσον αφορά τον Άξονα 3, κατά την Γ’ Προγραμματική Περίοδο στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος « Αγροτική – Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006», εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά Ολοκληρωμένα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης με στόχο τη βελτίωση συνολικά της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης σαφώς προσδιορισμένων αγροτικών περιοχών.

                    Στη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης ¨ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ¨ αφορά :

                    α. Τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών (ορεινές, μειονεκτικές, πεδινές) και

                    β. Τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας

με στόχο και των δύο ανωτέρω, την κοινωνικοοικονομική και πολιτιστική αναβάθμιση της υπαίθρου ώστε να εξασφαλίζεται η οικονομική αυτοδυναμία της, η προστασία του περιβάλλοντος και η διάσωση και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

                    Η χρηματοδοτική βαρύτητα Μέτρων Άξονα 3:

 

                    1) Για τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας

56,03% Δημόσια Δαπάνη
56,03% Κοινοτική Συμμετοχή

                 

                    2) Για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής

43,97% Δημόσια Δαπάνη
43,97% Κοινοτική Συμμετοχή

 

 

Τα μέτρα στα οποία έχουμε παρέμβαση μόνο δημοσίου χαρακτήρα είναι το εξής:

 

5.3.3.2.1 Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό

               Στόχος του μέτρου είναι: α) η προστασία και αξιοποίηση των φυσικών πόρων της υπαίθρου (εδαφικών και υδατικών) για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης του τοπικού και αγροτικού πληθυσμού και β) η παροχή και βελτίωση υπηρεσιών προς τον αγροτικό και τοπικό πληθυσμό. Οι υπηρεσίες αυτές σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την ανάδειξη των πολιτιστικών στοιχείων των περιοχών, καθώς και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας των περιοχών παρέμβασης.

Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης είναι 132.979.463€

 

Τα μέτρα στα οποία έχουμε παρέμβαση  δημοσίου και ιδιωτικού χαρακτήρα είναι τα εξής:

 

•5.3.3.4         Απόκτηση δεξιοτήτων, εμψύχωση και εφαρμογή

Είναι ένα μέτρο το οποίο δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα και έχει ως στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης υποστήριξης στους κατοίκους των αγροτικών περιοχών και ιδιαίτερα στων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών.

              Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης είναι 4.994.732€

 

5.3.3.2.2 Ανακαίνιση και ανάπτυξη των χωριών

                Στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη του παραδοσιακού και

                τοπικού οικιστικού περιβάλλοντος του αγροτικού χώρου, καθώς και

                η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

                 Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης είναι 161.974.795€

5.3.3.2.3 Διατήρηση και αναβάθμιση αγροτικής κληρονομιάς

                 Στόχος είναι η προστασία και ανάδειξη περιοχών φυσικού κάλλους,                                                       

                 καθώς και των παραδοσιακών στοιχείων της πολιτιστικής

                 κληρονομιάς της υπαίθρου.

                 Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης είναι 74.987.865€

 

 

 

 

5.3.3.1.3 Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων

                Στόχος του μέτρου είναι: η βελτίωση και οργάνωση τουριστικού

                προϊόντος, η ενίσχυση της απασχόλησης, η αύξηση της

                επισκεψιμότητας των περιοχών παρέμβασης, η συμβολή στην

               επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου καθώς επίσης θα  δοθεί

                βαρύτητα για προώθηση ίσων ευκαιριών σε νέους, γυναίκες και

                 ειδικές ομάδες πληθυσμού.

                Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης είναι 359.962.659€

Τα μέτρα στα οποία έχουμε παρέμβαση  μόνο ιδιωτικού χαρακτήρα είναι τα εξής:

5.3.3.1.1 Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες

                 Στόχος του είναι η παροχή δυνατοτήτων δημιουργίας πολλαπλών     

                δραστηριοτήτων και απόκτησης εναλλακτικών εισοδημάτων για τη 

                μείωση της υποαπασχόλησης στο γεωργικό τομέα, τη δημιουργία

                ίσων ευκαιριών σε γυναίκες, νέους και ειδικές ομάδες πληθυσμού, 

                τη βελτίωση εισοδημάτων και τη συγκράτηση του αγροτικού

                πληθυσμού στην ύπαιθρο π.χ. αρτοποιία, υφαντήρια, ταπητουργία,

                παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών, επεξεργασία

                τσαγιού και καφέ.

                Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης είναι 210.015.534€

 

 

5.3.3.1.2 Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης μικρών

                 επιχειρήσεων

                Στόχος είναι η προώθηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας με την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας, η δημιουργία δυνατοτήτων απασχόλησης εκτός του πρωτογενή τομέα, προκειμένου να συγκρατηθεί ή να αυξηθεί ο πληθυσμός στην ύπαιθρο, με παράλληλη ενδυνάμωση των πολλαπλασιαστικών επιδράσεων στην τοπική οικονομία και ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ίσες ευκαιρίες των νέων, γυναικών και ειδικές ομάδες πληθυσμού π.χ. Πριόνισμα, πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου, παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης, κατασκευή ειδών μαχαιροποιίας, κατασκευή καρεκλών και καθισμάτων.

Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης είναι 179.983.196€ του Προγράμματος.

 

                   Ο Αγροτουρισμός στο Νομό Αργολίδας μπορεί να οργανωθεί και ν’ αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο με τη σωστή χρήση του Άξονα 3 και των περαιτέρω μέτρων του, στα πλαίσια του προγράμματος ¨ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ¨ 2007-2013 .

                Οι ενδεικτικές προτάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν στα πλαίσια του προγράμματος έχοντας επιτευγμένους τους στόχους της Αγροτικής Ανάπτυξης και της διαφοροποίησης  της Αγροτικής οικονομίας είναι οι κάτωθι:

  • 1. Ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμός, χώρων εστίασης και αναψυχής σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές με στόχο την προσέλκυση τουριστών και τη θερινή και τη χειμερινή περίοδο.
  • 2. Σε συνδυασμό με την παραπάνω πρόταση για την κάλυψη των αναγκών των τουριστών, συνεχίζουμε με ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές του Νομού μας ώστε η προσέλκυση των τουριστών αναψυχής να ολοκληρώνεται με την διαμονή τους εκεί και να μην αναγκάζονται να πάνε αλλού.
  • 3. Δημιουργία εργοστασίων, τα οποία εκτός της συσκευασίας εσπεριδοειδών να παράγουν και ζαχαρώδη προϊόντα από φρούτα και λαχανικά με στόχο τη δημιουργία εναλλακτικών μορφών επιχειρήσεων,(οικολογική καλλιέργεια).
  • 4. Δημιουργία παντοπωλείων σε μειονεκτικές και ορεινές περιοχές που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των δημοτών των αντίστοιχων περιοχών αποφεύγοντας τις άσκοπες μετακινήσεις στα αστικά κέντρα και κωμοπόλεις για τις τυχόν υλικές τους ανάγκες.
  • 5. Ανάπτυξη λιανικού εμπορίου αναμνηστικών ειδών και ειδών λαϊκής τέχνης η οποία είναι χρήσιμη στο Νομό Αργολίδας γιατί είναι ο πλέον τουριστικός προορισμός λόγω των πλείστων αρχαιολογικών χώρων , μουσείων, θέρετρων, του ιδιαίτερου φυσικού κάλους και της ανεκτίμητης πολιτιστικής κληρονομιάς όπου ο κάθε ταξιδιώτης θα θέλει να βλέπει σε κάποιο αναμνηστικό ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της εκδρομής του.

ΕΙΔΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Θαλάσσιος Τουρισμός:

Ο πλούτος και η ποικιλία των θαλασσών μας, τα ατελείωτα χιλιόμετρα των ακτών με τις πανέμορφες παραλίες του Νομού μας και τα όμορφα νησιά που γειτνιάζουν στο Νομό μας (Ύδρα, Σπέτσες, Πόρος), το ήπιο κλίμα, τα υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας και καθιστούν την Αργολίδα ιδανικό προορισμό για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων θαλάσσιου τουρισμού. Κατασκευή μαρίνων για την φιλοξενία τουριστικών σκαφών και βελτίωση των υπαρχόντων.

 

Συνεδριακός και εκθεσιακός τουρισμός:

Η μορφή αυτή περιλαμβάνει την οργάνωση συνεδρίων και εκθεσιακών κέντρων.

Στο Νομό μας υπάρχουν πολλοί χώροι όπου μπορούν να φιλοξενήσουν Συνεδριακές πολυμορφικές συναντήσεις.

Έχει δε συσταθεί Νομικό πρόσωπο για τη κατασκευή  Εκθεσιακού κέντρου στο Δ. Κουτσοποδίου.

 

Θρησκευτικός τουρισμός:

Που περιλαμβάνει εκκλησίες, μοναστήρια, πανηγύρεις κλπ.

Στην περιοχή της Αργολίδας υπάρχουν διάσπαρτοι χώροι (όπως: μοναστήρια, εκκλησίες) που μπορούν να προσελκύσουν το τουριστικό κοινό.

 

Πολιτιστικός τουρισμός:

Με αφορμή ή την επίσκεψη για πολιτιστικά γεγονότα ή για μνημεία. Η Αργολίδα έχει μια πολύ μεγάλη πολιτιστική κληρονομιά που αν την εκμεταλλευθεί και αξιοποιήσει κατάλληλα θα προσελκύσει ένα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας τουριστικής κίνησης. Η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, οι παραδοσιακοί οικισμοί και τα ιστορικά κέντρα των πόλεων αποτελούν βασικά στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς και φυσιογνωμίας του Νομού μας, όπως οι περιοχές Άργους, Ναυπλίου, Μυκηνών, Καρυάς, Τίρυνθας, Επιδαύρου Ερμιόνης Κρανιδίου κ.α.

 

Οικοτουρισμός:

Τουρισμός δηλαδή που συνδυάζει την τοπική οικονομική ανάπτυξη, διαφύλαξη της ποιότητας του περιβάλλοντος και την ανάδειξη των φυσικών πλεονεκτημάτων και της ιστορίας μιας περιοχής.

Στην περιοχή μας αυτός ο τομέας μπορεί να ευδοκιμήσει και να εξελιχθεί ραγδαία σε συνδυασμό με τις υπόλοιπες μορφές τουρισμού.

Αγροτουρισμός:

Ο αγροτουρισμός είναι μια ήπια μορφή βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και πολυδραστηριότητας στον αγροτικό χώρο, με την οποία ο επισκέπτης έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τις αγροτικές περιοχές, τις αγροτικές ασχολίες, τα τοπικά προϊόντα, την παραδοσιακή κουζίνα και την καθημερινή ζωή των κατοίκων, τα πολιτισμικά στοιχεία και τα αυθεντικά χαρακτηριστικά του χώρου αυτού, με σεβασμό προς το περιβάλλον και την παράδοση.

          Ενίσχυση και αξιοποίηση των επιχειρήσεων παραγωγής τοπικών προϊόντων σε εναλλακτικές μορφές (ζαχαρώδη φρούτα, λαχανικά) και των αρωματικών φυτών.

          Προώθηση πιστοποίησης των αγροτικών μας προϊόντων ακόμη και πιστοποίησης του τίτλου « Προϊόν Αργολίδας ».

 

                Οι Δήμοι θα πρέπει να προβούν σε άμεση ενημέρωση των δημοτών τους για τις προαναφορόμενες παρεμβάσεις του Άξονα 3 γιατί υπάρχει ενδιαφέρον των ιδιωτών για δημιουργία επιχειρήσεων που προβλέπονται στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. και σε συνεργασία με την αναπτυξιακή εταιρία του Νομού μας που με την εμπειρία που έχουν αποκτήσει τα στελέχη της μέσα από το πρόγραμμα των Ο.Π.Α.Α.Χ. έχει την δυνατότητα να προσφέρει τα μέγιστα για την ένταξη στο πρόγραμμα των προτάσεων των συμπολιτών μας  και να εκπονήσει μελέτες για τους  Δήμους .

 

                Με την ολοκλήρωση του οδικού δικτύου των εθνικών και επαρχιακών οδών στο Νομό μας όπως (η σύνδεση του αρχαιολογικού δρόμου με το κόμβο της Νεμέας, την ολοκλήρωση του αρχαιολογικού δρόμου μέχρι την Αγ. Ελεούσα, την νέα χάραξη της εθνικής οδού από Αρκαδικό-Λυγουριό, την παράκαμψη των Διδύμων, την ολοκλήρωση της παραλιακής οδού Ν. Κίου-Ναυπλίου, προς μελέτη σύνδεσης αρχαιολογικού δρόμου με Άργος και δρόμο προς Κόμβο Στέρνας , την νέα οδό ένωσης της Π. Επιδαύρου με την Τροιζηνία, την νότια παράκαμψη της πόλης του Άργους και τις συνεχείς βελτιώσεις των οδών επικοινωνίας με την περιοχή Ερμιονίδος) καθιστά πλέον τον Νομό μας μια περιοχή κυκλοφοριακά λειτουργική.

                Ο Νομός μας είναι εύκολα προσβάσιμος και με τους όμορους Νομούς και η κοντινή απόσταση από την πρωτεύουσα δίνει το πλεονέκτημα στο Νομό μας να γίνει πόλος τουριστικής προσέλευσης.

  Απαιτείται η βελτίωση και ο εξωραϊσμός του υπάρχοντος οδικού δικτύου η βελτίωση των οδικών αρτηριών που οδηγούν στα αξιοθέατα και στα μνημεία  όπως και η πληρέστερη οδική σήμανση και η σήμανση προβολής των.

    Προωθείται μελέτη ανάπλασης της παραλιακής ζώνης Ναυπλίου – Ν.Κίου – Κιβερίου  και η δημιουργία ποδηλατοδρόμου από Ναύπλιο – Ν. Κίος – παραποτάμιος δρόμος Ερασίνου έως Κεφαλάρι .

     Ένταξη στο πρόγραμμα μονοπατιών όπως το ορειβατικό μονοπάτι Ε 34 που ξεκινά από αρχαία Ολυμπία διέρχεται από Καρυά – Βρούστι – Άργος -Μυκήνες – Προσύμνη – Μιδέα – έως Λυγουριό και Αρχαία Επίδαυρο. 

     Προστασία  και ανάδειξη μνημείων της φύσης όπως το δάσος με τα μοναδικά δένδρα ΙΤΑΜΑ που βρίσκεται στο όρος Χτενιά , τις περιοχές ΝATURA , των βιοτόπων και τόσων άλλων φυσικών μνημείων  που βρίσκονται στον Νομό μας.

   Την δημιουργία μυθολογικού πάρκου για την ανάδειξη της μυθολογίας του Νομού μας στην περιοχή της Λέρνας .

    Την συνέχιση ολοκλήρωσης του δικτύου άρδευσης του Αναβάλου για την περαιτέρω ανάπτυξη της Αγροτικής καλλιέργειας στο Νομό μας ,

    Την απαραίτητη  κατασκευή χαμηλών φραγμάτων στην Επαρχία Αργους , περιοχή Θερμησίας και όπου αλλού υπάρχει δυνατότητα .

   Πρέπει να γίνουν ενέργειες προβολής και προώθησης πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού για την προβολή του Νομού μας.

   Βέβαια θεωρώ ότι απαραίτητο για την σωστή κατανομή και την ισόρροπη ανάπτυξη του νομού μας είναι η ολοκλήρωση και εφαρμογή των Γ.Π.Σ. των Καποδιστριακών Δήμων όπου θα προκύψει χωροταξικός καθορισμός  χρήσεων γης και επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις προστασίας του περιβάλλοντος χρήσεις γης για κατοικία , αγροτική καλλιέργεια , κτηνοτροφία , ιχθυοκαλλιέργειες , χώροι αναψυχής , προστασία αρχαιολογικών χωρών , προστασία του φυσικού κάλους , βιομηχανική ζώνη και βιοτεχνικών πάρκων κ.α.   

   Θα μπορούσα να αναφερθώ σε πλειάδα άλλων προτάσεων αλλά κάνω εισήγηση του προγράμματος και όχι το πρόγραμμα . οι προτάσεις  θα γίνουν από τους δήμους και τα δημοτικά συμβούλια .

  Σύμφωνα με όλα τα προαναφερόμενα μέτρα για πρώτη φορά τα Δημοτικά συμβούλια των Καποδιστριακών Δήμων καλούνται να αποφασίσουν για το τόπο τους, προτείνοντας έργα ανάλογα με τις προτεραιότητες που θέτουν.

     Σαν ένα από τα βασικά κριτήρια επιλογής των προαναφερόμενων έργων θα ήταν, έργα στα οποία θα μπορούσαν να υπάρχουν κοινές συνεργασίες μεταξύ των Δήμων που γειτνιάζουν, με αποτέλεσμα Διαδημοτικές συνεργασίες οι οποίες θα έχουν στόχο την πραγματοποίηση μεγάλων έργων που θα επηρεάζουν δυναμικά, σε ευρεία εμβέλεια και διαχρονικά την ανάπτυξη της τοπικής αγροτικής οικονομίας και τη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο και όχι μεμονωμένα ο κάθε Δήμος γιατί  τα αποτελέσματα θα είναι απολύτως παροδικά χωρίς την επίτευξη του στόχου .

   Τελειώνοντας θα ήθελα να σας πω ότι : Ομονοούντες, Ενωμένοι και Δημιουργικοί οι Αργολιδείς πάνε πάντα μπροστά γιατί ο τόπος αυτός εκπέμπει ενέργεια.

    Και ναι η Αργολίδα με τις σωστές προτάσεις και τα σωστά έργα μπορεί να γίνει πάλι το ‘’κέντρο της Γης» .

 

 

                                                            ΒΑΣΙΛΗΣ ΝΙΚΑΣ

                                                      ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

                                                                ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗΣ

No comments yet»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: