η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου δήμου Ναυπλιέων

Συνεδρίαση Δημοτικού συμβουλίου δήμου Ναυπλιέων 19 Σεπτεμβρίου  2011, ημέρα   Δευτέρα, και ώρα 19:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, με τα εξής θέματα:

  ΘΕΜΑ   1ο Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2011.

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ –ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΘΕΜΑ    2ο  

«Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.: «ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», εκλογή προέδρου και αντιπροέδρου του Νομικού Προσώπου.

 

ΘΕΜΑ    3ο Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων  από  το  Δήμο  στο Ν.Π.Δ.Δ.: «Δημοτικός Οργανισμός  Αθλητισμού, Πολιτισμού, Τουρισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Ναυπλιέων» (Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.) .
ΘΕΜΑ   4ο  Τροποποίηση της 194/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τον ορισμό των διευθυντών των σχολικών μονάδων που  μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπλιέων», κατόπιν του με αριθμό πρωτ. 2633/1-9-2011 εγγράφου της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας.
ΘΕΜΑ    5ο Τροποποίηση της 196/2011 απόφασης του  Δημοτικού  Συμβουλίου αναφορικά με τον ορισμό των διευθυντών των σχολικών μονάδων που  μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της «Σχολικής Επιτροπής  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ναυπλιέων»,  κατόπιν του με αριθμό πρωτ. Φ.6/3425/7-9-2011 εγγράφου της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Νομού Αργολίδας.
 

ΘΕΜΑ   6ο

Κατανομή πιστώσεων  Σ.Α.Τ.Α. 2011  (α΄και β΄ κατανομή) στις  Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων και των δύο βαθμίδων, σύμφωνα με το 6/26-8-2011 πρακτικό  της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 

ΘΕΜΑ   7ο

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Σχολική  Επιτροπή 2/θεσιου Νηπιαγωγείου Αγίας Τριάδας».
 

ΘΕΜΑ   8ο

Έγκριση ισολογισμού  οικονομικού έτους 2010 της δημοτικής κοινωφελούς  επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική  Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου  Ναυπλιέων» με   διακριτικό  τίτλο: ΔΗ.Κ.Ε.Ν .
 

ΘΕΜΑ   9ο

Λύση  και εκκαθάριση της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική  Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου  Ναυπλιέων» με   διακριτικό  τίτλο: ΔΗ.Κ.Ε.Ν .
 

ΘΕΜΑ    10ο

Μεταφορά προσωπικού, το οποίο εργάζεται έως σήμερα στη δημοτική κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία: «Δημοτική  Κοινωφελής  Επιχείρηση  Δήμου  Ναυπλιέων» και  διακριτικό:  τίτλο ΔΗ.Κ.Ε.Ν. του Δήμου Ναυπλιέων, λόγω λύσης της και εκκαθάρισης.
 

ΘΕΜΑ     11ο

 

Λύση και εκκαθάριση της δημοτικής κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική  Κοινωφελής  Επιχείρηση  Δήμου  Ναυπλιέων» με   διακριτικό  τίτλο: ΔΗ.Κ.Ε.ΜΙΔ. του πρώην Δήμου Μιδέας.

 

ΘΕΜΑ   12ο   Μεταφορά προσωπικού, το οποίο  εργάζεται  έως σήμερα στη δημοτική κοινωφελή επιχείρηση με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής  Επιχείρηση  Μιδέας» και  διακριτικό τίτλο: ΔΗ.Κ.Ε.ΜΙΔ.  του πρώην Δήμου Μιδέας, λόγω λύσης της και εκκαθάρισης.

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ     13ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου:  «Ανάπλαση στην περιοχή 2ης παρόδου Μιχ. Ιατρού» με ανάδοχο την Κ/Ξ Μπέλεσης –Άσπρος και χορήγηση παράτασης εκτέλεσης του έργου τριών (3) μηνών.

 

ΘΕΜΑ   14ο Έγκριση και παραλαβή της μελέτης  με τίτλο: «Γεωλογική  καταλληλότητα και  υδρογεωτεχνική μελέτη για τον  χώρο επέκτασης του κοιμητηρίου  στο Δ.Δ. Λευκακίων  Ν. Αργολίδας».

 

ΘΕΜΑ    15ο Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση δρόμου προς  Άγιο Κωνσταντίνο στο Μάνεση».

 

ΘΕΜΑ    16ο Έγκριση κατασκευής πεζοδρομίου  έμπροσθεν ιδιοκτησίας Κων. Σούρσου επί  ανωνύμου  δημοτικής   οδού  στο Ο.Τ Γ35 περιοχής Ροδίου Αρίας. 

 

ΘΕΜΑ    17ο Αποδοχή μηχανημάτων έργου των πρώην δήμων Ναυπλίου, Ασίνης, Μιδέας και Νέας Τίρυνθας από τον Καποδιστριακό δήμο Ναυπλιέων.

 

ΘΕΜΑ   18ο Έγκριση  του  1ου  Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού)  του έργου: «Εργασίες  οδοποιίας  σε δημοτικές οδούς στο Τ.Δ. Πυργιωτίκων».

 

ΘΕΜΑ   19ο Χορήγηση  παράτασης  προθεσμίας  περαίωσης του  έργου: «Αντιπλημμυρικά  έργα Δήμου Ασίνης», κατόπιν αίτησης  της Ε.Δ.Ε. κ. Πρεβεδώρου  για  τη συνέχιση  των εργασιών.
ΘΕΜΑ  20ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της περιβαλλοντικής μελέτης για τη διευθέτηση  των χειμάρρων περιοχής: «Γλυκειά» & «Ραμαντάνι».

 

ΘΕΜΑ   21ο Παραλαβή της τελικής έκθεσης του ερευνητικού έργου: «Προκαταρκτική  διευρεύνηση αναβάθμισης  λιμένα Τολού  Δ. Ασίνης».

 

ΘΕΜΑ  22ο Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση  και ασφαλτόστρωση  αγροτικών  δρόμων  Ανυφίου».
 ΘΕΜΑ    23ο Χορήγηση  παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του  έργου: « Διαμόρφωση  οδού   στο  Τ.Δ. Μιδέας για την προστασία παρακείμενων οδών από τα όμβρια  ύδατα».
ΘΕΜΑ   24ο Έγκριση  οριστικής  στάθμης του  περιφερειακού  δρόμου  Τολού .

 

ΘΕΜΑ   25ο Έγκριση ορθής επανάληψης οικονομοτεχνικής μελέτης και τεύχους δημοπράτησης του έργου:  «Πλακόστρωση και ανάπλαση στα στενά μεταξύ  των οδών Αμαλίας και Μπουμπουλίνας στο παλιό Ναύπλιο».
ΘΕΜΑ   26ο Τροποποίηση προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης καταβολής του Φ.Π.Α. του 21ου λογαριασμού της μελέτης του Συνεδριακού Κέντρου του Δήμου Ναυπλιέων καθώς επίσης και της διαφοράς του ποσοστού του Φ.Π.Α. από 18% σε 23%.
ΘΕΜΑ   27ο Τροποποίηση προϋπολογισμού  και Τεχνικού Προγράμματος για τον καθαρισμό και τη συντήρηση των μνημείων του Δήμου Ναυπλιέων.
ΘΕΜΑ   28ο Τροποποίηση του προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος για την εκτέλεση του έργου: «Τσιμεντόστρωση οδού στην τοπική κοινότητα Λευκακίων».
ΘΕΜΑ   29ο Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης  τύπου Δ΄ οχημάτων των εγκαταστάσεων πρατηρίου υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας  Γεωργίου  Πουρούλα για μία 3ετία κατόπιν του με αριθμό πρωτ. 25466/9-9-2011 εγγράφου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ   ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ   30ο Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού (μία θέση ) με δίμηνη σύμβαση.
  ΘΕΜΑ   31ο  Επιλογή   υδρονομέων   άρδευσης.
 

 ΘΕΜΑ    32ο

 

 Έγκριση δαπάνης για την τέλεση μνημοσύνων στη μνήμη Ι. Καποδίστρια και ευεργετών του δήμου.

ΘΕΜΑ     33ο   Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε αλλοδαπούς.
ΘΕΜΑ     34ο  Ορισμός μηχανικού των υπηρεσιών του Δήμου για την Επιτροπή  Δημοσίων Ακινήτων.

 

ΘΕΜΑ     35ο Επί του με αριθμό 6/2010 πρακτικού της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του τέως Δήμου Μιδέας .

 

ΘΕΜΑ     36ο Περί ανάγκης σύναψης δανείου σχετικά με τη δυνατότητα κάλυψης του κόστους αποζημίωσης ρυμοτομούμενου οικοπέδου μεταξύ Ο.Τ. Γ319-Γ325-Γ305.
ΘΕΜΑ     37ο Τροποποίηση του προϋπολογισμού  για την κάλυψη της δαπάνης της παροχής υπηρεσιών συμβούλου υποστήριξης της δ/νσης σχεδιασμού & ανάπτυξης καθώς και της διεπιστημονικής ομάδας έργου σε θέματα επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου για την περίοδο 2011-2014.
ΘΕΜΑ     38ο Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την κάλυψη της δαπάνης του αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών για το δήμο Ναυπλιέων  που θα περιλαμβάνει και τις  4 δημοτικές ενότητες  Ναυπλίου, Ασίνης, Μιδέας και Νέας Τίρυνθας. Πρόκειται για τις υπηρεσίες χρηματοδοτικού συμβούλου λεπτομερέστατου σχεδιασμού και κατάρτισης των προτάσεων προς χρηματοδότηση με βάση τις χρηματοδοτικές αρχές σε ένα στάδιο προγενέστερο της σύνταξης των σχετικών φακέλων, με σκοπό τη χρηματοδότηση έργων από το Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013, δηλαδή για διεκδίκηση κονδυλίων από πόρους των κοινοτικών επενδυτικών αναπτυξιακών προγραμμάτων.
ΘΕΜΑ     39ο Επί του με αριθμό 3732/25-2-2011 εγγράφου της Δημοτικής Ενότητας Μιδέας σχετικά με τα τέλη ύδρευσης Αραχναίου.
ΘΕΜΑ   40ο Επί του από 6-9-2011 εγγράφου του Πελοποννησιακού Λαογραφικού Ιδρύματος (Π.Λ.Ι.) με θέμα την αποκατάσταση του Μουσείου Παιδικής Ηλικίας «Ο ΣΤΑΘΜΟΣ».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΕΗ                                          

   ΘΕΜΑ  41 ο Επέκταση  δημοτικού φωτισμού  στη διασταύρωση στο ρέμα στρατοπέδου στα Πυργιώτικα.
ΘΕΜΑ  42 ο Επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού στην οδό Γεωργίου Γεννηματά στα Πυργιώτικα.
Advertisements

1 σχόλιο»

  Κ.Τ wrote @

Ας ρωτησω αλλη μια φορα με τη Χαριλαου Τρικουπη τι γινεται?Δεν το βλεπω να ανοιγει…..Τσαμπα τοσες φασαριες με ιδιοκτητες,αποζημιωσεις κ.λ.π…..


Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: