η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Διαβούλευσης για την ανακύκλωση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου !!!!!!!

Ο συνηθισμένος τρόπος ανακύκλωσης στο νομό Αργολίδας……

έρχονται τα πρόστιμα από την Ε.Ε. και τρέχουμε σε συσκέψεις.

Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 17:00 στο κτήριο της Περιφέρειας στη Τρίπολη.

Ανακοίνωση της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Καλούνται όλα τα εμπλεκόμενα μέρη: ΠΕΔ Πελοποννήσου, Επιμελητήρια Περιφερειακών Ενοτήτων, Πελοπόννησος Α.Ε., Ξενοδοχειακά Επιμελητήρια Περιφερειακών Ενοτήτων, Ανταποδοτική Ανακύκλωση Α.Ε. και τα ΜΜΕ της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην ειδική συνεδρίαση για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης για την ανακύκλωση στην Περιφέρεια Πελοποννήσου την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 17:00 στο κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Με σεβασμό στις δεσμεύεις μας, έχουμε αναδείξει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων ως μείζον θέμα για την Περιφέρειά μας, προκειμένου να καταστεί Ευρωπαϊκή Περιφέρεια και να προσφέρουμε στους πολίτες της ένα καθαρό περιβάλλον.

Με την ανάληψη των καθηκόντων μας προχωρήσαμε κατά προτεραιότητα μέσα στο σύμφωνα με τις δεσμεύσεις μας, σε διαβούλευση για το θέμα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου με ιδιαίτερη έμφαση στους 3 πυλώνες, τον διεθνή διαγωνισμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων, τον τερματισμό της λειτουργίας των δεκάδων ενεργών ΧΑΔΑ και την ανακύκλωση.

Ήδη από τις 29 Δεκεμβρίου 2011 έχει δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. η προκήρυξη του Διεθνούς Διαγωνισμού του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ Σ.Δ.Ι.Τ.». Με αυτό τον διαγωνισμό έχει οριστικά δρομολογηθεί ο πρώτος πυλώνας.

Παράλληλα κάναμε τις απαραίτητες συνεννοήσεις και προχωρήσαμε τις μελέτες και την εγκατάσταση των δεματοποιητών προκειμένου να κλείσουν όλοι οι ΧΑΔΑ. Έως τον Μάρτιο του 2012 θα έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των δεματοποιητών και έως το τέλος του 2012 το κλείσιμο και η αποκατάσταση όλων των ΧΑΔΑ.

Μετά τη διαπιστωμένη από το Υπουργείο Περιβάλλοντος αδυναμία αρκετών Δήμων να υποβάλλουν αιτήσεις στο ΕΠΠΕΡΑΑ για την αποκατάσταση των ΧΑΔΑ, κληθήκαμε να υποβάλλουμε μια ενιαία πρόταση για όλη την περιφέρεια ώστε να κλείσουν και να αποκατασταθούν όλοι οι ΧΑΔΑ.

Στην πρόταση αυτή έχουν προβλεφθεί και οι αναγκαίες δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης και πρόθεσή μας είναι μέσα από αυτό το πρόγραμμα να εδραιωθεί η συνεργασία της Πελοπόννησος ΑΕ με τους φορείς και τους ενεργούς πολίτες.

Για τον τρίτο πυλώνα της πολιτικής μας, την ανακύκλωση, ολοκληρώσαμε πρόσφατα την καταγραφή της κατάστασης που είναι και σε αυτό το μέτωπο απογοητευτική.

Τα εφαρμοζόμενα προγράμματα, έως σήμερα, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι σαφές ότι αφ’ ενός δεν θα επιτύχουν τον ποσοτικό στόχο ανακύκλωσης για τις 31.12.2011, ενώ αφετέρου απέχουν εξαιρετικά από το στόχο.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με το στόχο του 2011, η ανακύκλωση θα πρέπει να είναι κατελάχιστο 55% κατά βάρος, των παραγόμενων αποβλήτων συσκευασίας. Σύμφωνα και με το αναθεωρημένο ΠΕΣΔΑ 2010, αυτό σημαίνει ότι η περιφέρεια θα πρέπει να ανακυκλώσει 35.500 τόνους υλικών συσκευασίας από τους 64.350 τόνους που εκτιμάται ότι παράγονται συνολικά στο 2011 ώστε να πιάσει τον ελάχιστο στόχο του 2011 για τα υλικά συσκευασίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕΑΑ για το 2010, οι ποσότητες που ανακυκλώθηκαν ήταν 6773 τόνοι υλικών συσκευασίας. Η ποσότητα αυτή αποτελεί το 20% περίπου της απαιτούμενης ποσότητας των 35.500 τόνων του στόχου για το 2011. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Πελοποννήσου απέχει κατά 80% από την επίτευξη του στόχου της ανακύκλωσης.

Ο υφιστάμενος σχεδιασμός ανακύκλωσης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει πλήρως αποτύχει και απαιτείται ένα νέο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της ανακύκλωσης.

Πριν από 1,5 μήνα θέσαμε σε διαβούλευση το στρατηγικό σχέδιο μας για την ανακύκλωση που βασίζεται σε 6 άξονες:

  • θα πρέπει να εφαρμόζονται μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών με Διαλογή στην Πηγή σε τουλάχιστον 4 χωριστά ρεύματα, δηλαδήχαρτί, μέταλλο, πλαστικό και γυαλί σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ
  • Τα προγράμματα ανακύκλωσης συσκευασιών που θα αναπτυχθούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου θα πρέπει να μην απαιτούν καμία επιβάρυνση, ούτε οικονομική ούτε σε ανθρωπίνους πόρους, για τους Πολίτες
  • Τα προγράμματα ανακύκλωσης που θα εφαρμοστούν θα πρέπει να έχουν διακριτή, και αρκετά ανεπτυγμένη, δράση Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με έμφαση στους νέους ανθρώπους και κυρίως στους μαθητές
  • Τα προγράμματα ανακύκλωσης που θα εφαρμοστούν θα πρέπει να αναπτυχθούν αμέσως σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας
  • θα πρέπει να υπάρξει με την συμμετοχή της Πελοπόννησος ΑΕ ένα εκτενές πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και μία συνεχής μέτρηση της επίτευξης των στόχων
  • Θα πρέπει να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα των προγραμμάτων ανακύκλωσης, σε συνεργασία με τα εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών.

Στη διαβούλευση πήρε μέρος  η «Ανταποδοτική Ανακύκλωση» μη κερδοσκοπικός φορέας εγκεκριμένος από την Ελληνική Πολιτεία ως εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών.

Η πρότασή της καλύπτει τις ουσιώδεις απαιτήσεις του στρατηγικού σχεδιασμού της Περιφέρειας και εκτιμάται ότι με την συνεργασία αυτή, θα επιτευχθούν όλοι οι στόχοι του Περιφερειακού σχεδιασμού για την Ανακύκλωση Συσκευασιών, συνεισφέροντας στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, χωρίς όμως να επιβαρύνονται οικονομικά οι Πολίτες ή οι Δήμοι.

Επειδή πιστεύουμε ότι, είναι πολύ σημαντικό όλοι οι φορείς που θα συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος να εκφράσουν τις σκέψεις και προτάσεις τους για την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος ανακύκλωσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου, σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση για την ολοκλήρωση της διαβούλευσης την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 17:00 στο κτίριο της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Advertisements

No comments yet»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: