η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Συνεδρίαση δημοτικού συμβούλιου δήμου Ναυπλιέων

Συνεδρίαση δημοτικού συμβούλιου δήμου Ναυπλιέων στις 6 Αυγούστου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, με τα εξής θέματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ  1ο  Έκδοση διαπιστωτικής πράξης κατ΄ άρθρο 50 του Ν.4042/2012.
ΘΕΜΑ  2ο  Έγκριση εργασιών τομής επί της επαρχιακής οδού Ναυπλίου – Δρεπάνου για την τοποθέτηση αγωγού ύδρευσης κατόπιν αιτήσεως της Δ.E.Y.A.N.
ΘΕΜΑ  3ο  Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τον τίτλο: «Εργασίες κατασκευής και επέκτασης  δημοτικών κήπων δημοτικής ενότητας Νέας Τίρυνθας», προϋπολογισμού 24.305,00€.
ΘΕΜΑ  4ο  Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τον τίτλο: «Εργασίες κατασκευής και επέκτασης  δημοτικών κήπων δημοτικής ενότητας Ναυπλίου», προϋπολογισμού 24.600,00€.
ΘΕΜΑ  5ο  Ανάκληση της 256/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για την τροποποίηση του προϋπολογισμού που αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης του γηπέδου του Δρεπάνου.
ΘΕΜΑ  6ο  Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
ΘΕΜΑ  7ο  Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Εργασίες διαμόρφωσης αύλειου χώρου 4ου δημοτικού σχολείου Ναυπλίου».
ΘΕΜΑ  8ο  Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση δρόμου προς Άγιο Κωνσταντίνο στο Μάνεση»  και χορήγηση παράτασης  προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
ΘΕΜΑ  9ο  Έγκριση  του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανάπλαση της οδού Καποδιστρίου και των παρόδων» και χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
ΘΕΜΑ   10ο  Έγκριση οριστικής παραλαβής του έργου: «Φωτισμός εισόδου οικισμού Ασίνης». 
ΘΕΜΑ  11ο  Τροποποίηση του  προϋπολογισμού  για την εκτέλεση της εργασίας συντήρηση και αποκατάσταση δημοτικών οδών και χώρων στη δημοτική ενότητα Νέας Τίρυνθας.

 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ   ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ  12ο  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στην κα Κωνσταντίνα Τσελεπάκη του Αθανασίου.
ΘΕΜΑ  13ο  Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών  στην κα  Μαργαρίτα Σμυρλή του Παναγιώτη.
ΘΕΜΑ  14ο  Αποδοχή χρημάτων για την πολιτική προστασία, τροποποίηση προϋπολογισμού και  κατανομή πιστώσεων.
ΘΕΜΑ  15ο  Ανάκληση της 234/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για τη μίσθωση ακινήτου προκειμένου να στεγασθούν υπηρεσίες του Δήμου Ναυπλιέων, τροποποίηση προϋπολογισμού και ορισμός μελών της επιτροπής εκτίμησης ακινήτων. 
ΘΕΜΑ  16ο  Περί σύναψης εξώδικου συμβιβασμού μεταξύ του Δήμου Ναυπλιέων και του κου Λεωνίδα Ασβεσταδέλη του Μιχαήλ μετά την 82/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ  17ο  Εκμίσθωση (με κατάτμηση ή μη ) καλλιεργήσιμης  έκτασης του Δήμου, έκτασης 22,5 στρεμμάτων, ευρισκόμενης στη θέση «Σχολείο Αμαριανού» της δημοτικής ενότητας Μιδέας.
ΘΕΜΑ  18ο  Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού για την ολοκλήρωση του έργου: «Αμμοχαλικοστρώσεις  οδών», το οποίο εκ παραδρομής δεν έχει συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό έτους 2012. 
ΘΕΜΑ  19ο  Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών μας.
ΘΕΜΑ  20ο  Επί αιτήσεων  ιδιοκτητών   επιχειρήσεων,  για την χορήγηση άδειας απλής χρήσης αιγιαλού  έναντι ανταλλάγματος,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01 και την Κ.Υ.Α. 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 (Φ.Ε.Κ. 792/29.04.2009 τεύχος Β΄).
ΘΕΜΑ  21ο  Έγκριση της μελέτης: «αυτοματοποιημένο σύστημα κοινόχρηστων ποδηλάτων  Δήμου Ναυπλιέων»,τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εγγραφή της πίστωσης της προμήθειας στον προϋπολογισμό, αποδοχή των όρων της απόφασης ένταξης της εν λόγω πράξης και εξουσιοδότηση του κου Δημάρχου για την υπογραφή της.
ΘΕΜΑ  22 ο Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με κωδικό ΚΑΠΕ-12403 του Ε.Π. «Περιβάλλον  και αειφόρος ανάπτυξη 2007-2013», έγκριση συμμετοχής στο πρόγραμμα: «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ-ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» με θέμα την ενεργειακή αναβάθμιση του Αραχναίου, τροποποίηση του προϋπολογισμού  για την κάλυψη του κόστους των εργασιών  συμπλήρωσης φακέλου για την υποβολή πρότασης στο πρόγραμμα (πράσινες κοινότητες) με θέμα  την ενεργειακή αναβάθμιση  του Αραχναίου, δαπάνης 18.450,00€.
ΘΕΜΑ  23ο Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου για την κάλυψη δαπάνης εκπόνησης εργασιών ανασχεδιασμού συστήματος διαχειριστικής επάρκειας του δήμου, προϋπολογισμού 11.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23%  και συνολικά 13.538,00€.
ΘΕΜΑ  24ο Επί των 2/2010 και 3/2010 πρακτικών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του τέως δήμου Ασίνης.    

 

ΘΕΜΑ  25ο Ορισμός μελών  της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου για την εκτίμηση της αξίας μισθίου ακινήτου, το οποίο θα μισθωθεί για τη στέγαση του δημοτικού ιατρείου  στο Δρέπανο της (η μίσθωση έχει εγκριθεί με την με αριθμό 101/2012 Α.Δ.Σ.).
ΘΕΜΑ  26ο Μίσθωση ακινήτου για την κατασκευή ομβριοδεξαμενής στην τοπική κοινότητα Αραχναίου, καθορισμός ανώτατου μισθώματος και ορισμός μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων  για την εν λόγω μίσθωση. 
ΘΕΜΑ  27ο Αγορά οικοπέδου ως μοναδικού κατάλληλου στην τοπική κοινότητα Μιδέας για τη δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, τροποποίηση προϋπολογισμού για την πρόβλεψη της δαπάνης και ορισμός μελών της Επιτροπής Εκτίμησης του  ακινήτου.
ΘΕΜΑ  28ο Παραχώρηση της χρήσης μίας αίθουσας του τέως κοινοτικού καταστήματος της τοπικής κοινότητας Μιδέας στον Τοπικό  Οργανισμό  Εγγείων Βελτιώσεων  (Τ.Ο.Ε.Β.) Μιδέας μετά την 4/2012 απόφαση του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Μιδέας.

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

ΘΕΜΑ  29ο Έγκριση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012  του Ν.Π.Δ.Δ.: «Ιωάννης  Καποδίστριας».
ΘΕΜΑ  30ο Έγκριση της 3ης τροποποίησης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π.Δ.Δ.: «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Περιβάλλοντος Αθλητισμού Τουρισμού» (Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ).-
Advertisements

No comments yet»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: