η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Συνεδρίαση δημοτικού συμβούλιου δήμου Ναυπλιέων.

 Συνεδρίαση δημοτικού συμβούλιου δήμου Ναυπλιέων στις    28 Νοεμβρίου   2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, σε ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ με τα εξής θέματα:

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ  1ο  Τροποποίηση πηγής χρηματοδότησης στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου για το έργο: «Διαμόρφωση δημοτικού κτιρίου στο Αργολικό».
ΘΕΜΑ  2ο  Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Μικρά τεχνικά  έτους 2012».
ΘΕΜΑ  3ο  Λήψη κανονιστικής απόφασης για την τοποθέτηση κάθετης και οριζόντιας σήμανσης για κυκλοφοριακή ρύθμιση στο Δήμο Ναυπλιέων, μετά την 50/2012 απόφαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής.
ΘΕΜΑ  4ο  Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού για την ανάθεση των μελετών: «Αρχιτεκτονική μελέτη αποτύπωσης, διαμόρφωσης, αλλαγής χρήσης και αναθεώρησης της Ο.Α. δημοτικού κτιρίου στην τοπική  κοινότητα  Δρεπάνου» και «Αρχιτεκτονική μελέτη προσθήκη δωματίου για λεβητοστάσιο στο νηπιαγωγείο Αγίου Ανδριανού».
ΘΕΜΑ  5ο  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής  και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επούλωση λάκκων – συντήρηση οδών Δήμου Ναυπλίου».
ΘΕΜΑ  6ο   Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την προμήθεια ανελκυστήρα προσώπων για το κτίριο του Δημαρχείου Ναυπλίου.
ΘΕΜΑ  7ο  Τροποποίηση  του προϋπολογισμού  για την εκτέλεση της εργασίας: «Καθαρισμός ρεμάτων – χειμάρρων τ.κ.Ασίνης».
ΘΕΜΑ  8ο  Έγκριση της μελέτης εργασιών με τίτλο: «Διαχείριση και ταφή απορριμμάτων Δήμου Ναυπλιέων» και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της εργασίας.
ΘΕΜΑ  9ο  Έγκριση έναρξης της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικής μελέτης για παραχωρημένο δρόμο στον οικισμό Αγίας Κυριακής του  τ.δ. Αρειας.
ΘΕΜΑ 10ο  Περί εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση και τσιμεντόστρωση δρόμου Μπουτσικαριάς εντός οικισμού  Νέου Ροεινού».
ΘΕΜΑ  11ο  Τροποποίηση του προϋπολογισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες σε οδούς στην περιοχή Καραθώνα του Δήμου Ναυπλιέων».
ΘΕΜΑ  12ο  Τροποποίηση προϋπολογισμού  και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση του έργου: «Αποκατάσταση  φθορών  σε τμήμα  της οδού Τσουδερού  στο Τολό».
ΘΕΜΑ  13ο  Τροποποίηση  του προϋπολογισμού και διάθεση πίστωσης για την ανάθεση υπηρεσίας υπαγωγής του κτιρίου του Βρεφονηπιακού Σταθμού Εργατικών Κατοικιών στο ν. 4014/2011.
ΘΕΜΑ  14ο  Χορήγηση παράτασης εκτελέσεως του έργου «Ανάπλαση οδού Καποδιστρίου και των παρόδων»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ Ν.Π.Δ.Δ.

ΘΕΜΑ  15ο  Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.: «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου Ναυπλιέων» ως προς το ποσό επιχορήγησης από το Δήμο.
ΘΕΜΑ  16ο Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ.: «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Αθλητισμού, Τουρισμού» ως προς το ποσό επιχορήγησης από το Δήμο.

 

 

 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ   ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ  17ο  Επί της με αριθμό πρωτοκόλλου 32886/13-11-2012  αίτησης του δημοτικού συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Θεμελή  για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στα πλαίσια της παγκόσμιας ημέρας αναπηρίας.
ΘΕΜΑ  18ο  Έγκριση κανονισμού λειτουργίας κοινωνικού φροντιστηρίου
ΘΕΜΑ  19ο  Έγκριση παραχώρησης αιθουσών διδασκαλίας σχολείων του Δήμου μας κατά τις απογευματινές ώρες.
ΘΕΜΑ  20ο  Περί παράτασης η μη μίσθωσης καταστήματος ιδιοκτησίας του Δήμου επί της οδού Βασ. Κων/νου  στο Ναύπλιο.
ΘΕΜΑ  21ο  Περί παράτασης μίσθωσης κτηρίου πρώην Δημοτικού Σχολείου Αργολικού.
ΘΕΜΑ  22ο  Περί μίσθωσης κτηρίου στο Δρέπανο για τη στέγαση των υπηρεσιών της δημοτικής ενότητας Ασίνης.
ΘΕΜΑ  23ο  Έγκριση του 3ου τριμηνιαίου απολογισμού έτους 2012 του Δήμου Ναυπλιέων.  
ΘΕΜΑ  24ο  Έγκριση παραχώρησης του κτηρίου του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μάνεση στον επιμορφωτικό σύλλογο: «Γιώργος Καραμάνος».
ΘΕΜΑ  25ο  Ονοματοδοσία της οδού όπου βρίσκεται η οικία του κ.  Αναστασίου Πετρουλά στη Νέα Τίρυνθα με το όνομα: «ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΡΟΙΤΟΥ» μετά από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής του  άρθρου 8 του Ν. 3463/2006.
ΘΕΜΑ  26ο  Έγκριση  κωδικών αριθμών δαπανών του προυπολογισμού οικ. έτους 2012, οι οποίοι είναι δεκτικοί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής και πάγιας προκαταβολής.
ΘΕΜΑ  27ο  Χορήγηση άδειας  παραγωγού  πωλητή λαϊκών αγορών στον κ.  Κων/νο Ουλή και εξουσιοδότηση του Γραφείου Αγροτικής  Ανάπτυξης για την  έκδοσή της.
ΘΕΜΑ  28ο Χορήγηση άδειας  παραγωγού  πωλητή  λαϊκών αγορών  στην κ. Γεωργία Μεϊδάνη και εξουσιοδότηση του Γραφείου Αγροτικής  Ανάπτυξης για την   έκδοσή της.
ΘΕΜΑ  29ο Οικονομική ενίσχυση απόρων δημοτών.
ΘΕΜΑ  30ο  Επί του 1/2012 πρακτικού της Επιτροπής Επίλυσης  Φορολογικών Διαφορών  και Αμφισβητήσεων  του Δήμου μας.
ΘΕΜΑ  31ο  Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
   ΘΕΜΑ  32ο  Επί της αίτησης του κ. Κωνσταντίνου Μάρκου για τον χαρακτηρισμό της ξενοδοχειακής μονάδας με διακριτικό τίτλο: «Kandia`s Castle – Παλαμήδης Α.Ε.» ως εποχικής.
ΘΕΜΑ  33ο  Ανάκληση της 381/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην παραχώρηση δύο (2) αιθουσών του Δημοτικού Σχολείου Ασίνης στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Ν» για τη στέγαση παραρτήματος Κ.Α.Π.Η. μετά την 8/2012 απόφαση  της τ. κ. Ασίνης,  
ΘΕΜΑ  34ο  Περί έκδοσης άδειας διενέργειας  ψυχαγωγικών τεχνικών παίγνιων στο κατάστημα: «ΚΑΦΕΝΕΙΟ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» της κ.  Αναστασίας Τούζου στην δ. κ. Νέας Τίρυνθας.
ΘΕΜΑ  35ο  Περί ανάκλησης της 270/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στη μίσθωση ακινήτου για την κατασκευή ομβριοδεξαμενής στην τ.κ. Αραχναίου.
ΘΕΜΑ  36ο  Περί απευθείας μίσθωσης ακινήτου για την κατασκευή ομβριοδεξαμενής στην τ.κ. Αραχναίου και ορισμός μελών της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτου για την εν λόγω μίσθωση.
 ΘΕΜΑ 37  Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
Advertisements

No comments yet»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: