η άλλη πρόταση

Συζητάμε για το περιβάλλον, τον πολιτισμό, την τοπική αυτοδιοίκηση, για την πόλη που ζούμε

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου δήμου Ναυπλιέων

Συνεδρίαση δημοτικού συμβουλίου δήμου Ναυπλιέων στις 14 Απριλίου 2014, ημέρα Μ. Δευτέρα και ώρα 17:30, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, με τα εξής θέματα:

 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

ΘΕΜΑ     1ο

 

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2014 για την εκτέλεση του έργου ¨Επισκευές κτιρίου πρώην Δημοτικού σχολείου Ηραίου»
ΘΕΜΑ   2ο Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος 2014   και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014   και έγκριση μελέτης της εργασίας « Χωματουργικές εργασίες   πυρασφάλειας πέριξ του πρώην ΧΑΔΑ Ν. Τίρυνθας ».

 

ΘΕΜΑ     3ο Γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος οικισμού «Ασίνης» της Δ.Ε. Ασίνης.
ΘΕΜΑ     4ο Γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος οικισμού «Αγία Παρασκευή » ή Τσέλο της Δ.Ε. Ασίνης
ΘΕΜΑ     5ο Γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος οικισμού «Αρια» της Δ.Ε. Ναυπλίου

 

ΘΕΜΑ     6ο Γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος οικισμού «Αγία Κυριακή» της Δ.Ε. Ναυπλίου
ΘΕΜΑ     7ο Γνωμοδότηση για την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων τμήματος οικισμού «Εξώστη» της Δ.Ε. Ναυπλίου
ΘΕΜΑ     8ο Έγκριση αποτροπής στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Αγίων Πάντων στο Ναύπλιο
ΘΕΜΑ   9ο Χορήγηση άδειας φορτοεκφόρτωσης επαγγελματικού αυτοκινήτου ιδιοκτησίας κ. Καραγιάννη Χρήστου επί της οδού Θερμογιάννη 19 στο Ναύπλιο
ΘΕΜΑ   10 ο Ανάκληση της με αριθμό 101/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για την  τροποποίηση   τεχνικού προγράμματος 2014 ,   προϋπολογισμού οικ. έτους 2014     για την εκτέλεση του   έργου : « βελτίωση βατότητας   αγροτικών δρόμων   Δ.Ε Ναυπλίου   » π/υ 12.666€ και   την έγκριση   της μελέτης   και του τρόπου   εκτέλεσης ,κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 10154/7-4-14 εγγράφου της τεχνικής υπηρεσίας .

 

ΘΕΜΑ     11ο Ανάκληση της με αριθμό 102/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ νέου λήψη απόφασης για την   τροποποίηση   τεχνικού προγράμματος 2014 και προϋπολογισμού οικ. έτους 2014   για   την εκτέλεση του έργου   : «βελτίωση βατότητας   αγροτικών δρόμων   Δ.Ε Ασίνης     » π/υ 12.666€ και έγκριση     της μελέτης και   του τρόπου εκτέλεσης,.   κατόπιν του με αριθμ. πρωτ. 10154/7-4-14 εγγράφου της τεχνικής υπηρεσίας

 

 

ΘΕΜΑ     12ο

Τοποθέτηση πινακίδας κατεύθυνσης επί της οδού 25ης Μαρτίου στο Ναύπλιο
ΘΕΜΑ     13ο Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Αποκατάσταση   πλακών πεζοδρομίου στη πόλη του Ναυπλίου»
ΘΕΜΑ     14ο Έγκριση του 3ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Διαμόρφωση πλατείας Αμαριανού »
ΘΕΜΑ     15ο Μετακίνηση προσωρινά τμήματος     της πιάτσας ΤΑΞΙ στο Δικαστικό Μέγαρο από την οδό Βασ. Κων/νου στη Συγγρού   λόγω έργων
ΘΕΜΑ     16o Μεταφύτευση δέντρων από   τα παρτέρια της Βασ. Κων/νου στο πάρκο του ΟΣΕ
ΘΕΜΑ     17ο Περί έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Διανοίξεις και ασφαλτοστρώσεις Δημοτικής Ενότητας Νέας Τίρυνθας »(αρ.μελ 250/13)
ΘΕΜΑ   18ο Περί έγκρισης οριστικών σχεδίων   εφαρμογής του έργου « Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στη θέση 11η Ναυπλίου (αρ. μελ. 25/13)
ΘΕΜΑ     19ο Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «Διανοίξεις –Ασφαλτοστρώσεις Μιδέας»
ΘΕΜΑ     20ο Τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού για   την εγγραφή πίστωσης 2.200€     για την νομιμοποίηση του επί της οδού 25ης Μαρτίου Δημοτικού κτιρίου στην Πύλη της Ξηράς και του κυλικείου του   3ου Δημοτικού σχολείου Ναυπλίου
ΘΕΜΑ     21ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 με την αλλαγή του τίτλου του Κ.Α. 00-6736.005 για τη σύνταξη   μελέτης εφαρμογής των πρανών της Αρβανιτιάς
ΘΕΜΑ     22ο Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Ολοκλήρωση διάνοιξης-κατασκευή πεζόδρομου στο Ο.Τ. 243 στην περιοχή Ζυμβρακάκη στο Ναύπλιο

 

 

ΕΙΔΙΚΑ   ΘΕΜΑΤΑ

ΘΕΜΑ       23ο Επιχορήγηση βοηθημάτων   σε κατοίκους
ΘΕΜΑ       24ο Περί μισθώσεως δυτικού κτιρίου εξυπηρέτησης λουομένων στην παραλία Καραθώνας
ΘΕΜΑ       25ο Ορισμός ορκωτού Ελεγκτή για τη   διενέργεια τακτικού ελέγχου στο Δήμο μας με βάση τις διαδικασίες του Π.Δ. 315/1999 και σε συσχέτιση με τον Ν. 3852/2010 για την χρήση που έκλεισε στις 31-12-2013
ΘΕΜΑ       26ο Επιχορήγηση του ποδοσφαιρικού σωματείου   «ΠΑΝΝΑΥΠΛΙΑΚΟΣ 2011-ΕΝΩΣΗ   ΜΗΔΕΑΣ»
ΘΕΜΑ       27ο Τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου   για την εκτέλεση της εργασίας «ξενόγλωσση μετάφραση   της ιστοσελίδας του Δήμου σε τρεις γλώσσες (Ισπανικά-Κινέζικα-Ρώσικα)
ΘΕΜΑ       28ο Έγκριση οριστικής διαγραφής λόγω μηχανικών βλαβών με ασύμφορο κόστος επισκευής ενός δικύκλου εργοστασίου κατασκευής chongqingzongshen με αριθμό κυκλοφορίας ΚΡ8048
ΘΕΜΑ       29ο Έγκριση αμοιβής δικηγόρου
ΘΕΜΑ       30ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 για την κάλυψη αμοιβής δικηγόρου
ΘΕΜΑ       31ο Επί αιτήσεως   κου Μιχαήλ Νικολάου για τη διαγραφή προσαυξήσεων από οφειλές προς το Δήμο
ΘΕΜΑ       32ο Τροποποίηση του προϋπολογισμού   για την κάλυψη δαπάνης επιβολής διοικητικού προστίμου   από την Περιφέρεια Πελοποννήσου   για τον χώρο ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων στην Καραθώνα Ναυπλίου
ΘΕΜΑ       33ο Καθορισμός χώρων αιγιαλού οι οποίοι θα παραχωρηθούν κατόπιν δημοπρασίας και καθορισμός τέλους χρήσης των χώρων αυτών.

 

ΘΕΜΑ       34ο Επί αιτήσεων ιδιοκτητών επιχειρήσεων για την χορήγηση άδειας απλής χρήσης αιγιαλού έναντι ανταλλάγματος σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 2971/01 και την ΚΥΑ Δ10Β1027032ΕΞ2014/1033/11-2-2014 (ΦΕΚ 328/13-2-2014).                                                              

                                                                                                      

ΘΕΜΑ       35ο Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014
ΘΕΜΑ       36ο Επί αιτήσεως κου Μιχάλη Ουλή του Νικολάου
ΘΕΜΑ       37ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών στον κο Μιχαήλ Γκολέμη του Κων/νου
ΘΕΜΑ       38ο Απευθείας εκμίσθωσης γηπέδου 5*5 στη θέση Μαγούλα νέας Τίρυνθας

ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΜΑ     39ο Έγκριση της με αριθμό 36/2014 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.»που αφορά την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων –ισολογισμού τέλους χρήσης 2012 του εν λόγω νομικού προσώπου
ΘΕΜΑ     40ο Έγκριση της με αριθμό 45/2014 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.»που αφορά την έγκριση των απολογιστικών στοιχείων έτους 2013 του εν λόγω νομικού προσώπου
ΘΕΜΑ     41ο Έγκριση της με αριθμό 51/2014 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Π.Π.Α.Τ.»που αφορά την 4η τροποποίηση προϋπολογισμού   έτους 2014   του εν λόγω νομικού προσώπου
ΘΕΜΑ       42ο Έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Ιωάννης Καποδίστριας »που αφορά την έγκριση των απολογιστικών στοιχείων   έτους 2012 του εν λόγω νομικού προσώπου
ΘΕΜΑ       43ο Έγκριση   απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Ιωάννης Καποδίστριας »που αφορά την έγκριση των απολογιστικών στοιχείων   έτους 2013 του εν λόγω νομικού προσώπου
ΘΕΜΑ       44ο Έγκριση της   απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου   του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου»που αφορά την έγκριση των απολογιστικών στοιχείων έτους 2013   του εν λόγω νομικού προσώπου
ΘΕΜΑ       45ο Έγκριση της με αριθμό     78/2014 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. « Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπλίου »που αφορά την τροποποίηση προϋπολογισμού   έτους 2014   του εν λόγω νομικού προσώπου
ΘΕΜΑ       46ο Αντικατάσταση μέλους στο διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού ταμείου κατόπιν της με αριθμό 116/2014 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Άργους-Μυκηνών

No comments yet»

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: